Pieza destacada

"Dates Fetes per Frances Palau clavari de la Boça comuna de l'any 1609 en 1610"

1 Anverso
1 Reverso
2 Anverso
2 Reverso
3 Anverso
3 Reverso
4 Anverso
4 Reverso

1 Anverso

Dates fetes per Frances Palau clavari de la boça comuna en lo any 1609 en 1610

Primo lo primer de agost 1609 dona e paga a Joan Pasqual nuncio sis lliures a bon compte de la soldada.

Mes a 5 de dit dona a Matéu Pujalt quatre lliures pesadores a pobres vergonyants.

Mes dit dia dona e posa a dit jurat tres lliures deu sous nou diners a saber es 1 lliura 6 sous a un home porta les informacions ha Valencia per la mort den Cabanes 1 lliura per les guardes dels galeots de Valencia i 16 sous 4 diners per gastos ha pagat per menut axi que han connegut fer com los que passen de Tortosa que per tot es dita summa

Mes dit dia dona e paga a Miquel Febrer jurat quatre lliures huyt sous sis diners per lo que se ha gastat en la benguda de don Gaspar Vidal per orde del virey per veure lo poble com esta en armes.

Mes a 5 de agost dit any dona e paga a Cosme Febrer vint y nou lliures tres sous quatre dines degudes de la paga de juny del any 1608 per consemblant cas seli respon cascun any ab apoca y dit dia

Mes a 14 de dit dona e paga a Nicolau Andreu quaranta sous per 32 choperes y pins y setze pins chiques pera a posar als llochs de la artelleria.

Mes set reals y mig per un quadro per a fer los cunyos pera la artilleria a Gabriel Gombáu fuster y per fer aquelles dit dia.

1 Reverso

Mes a 19 de agost dit any dona e paga a Berthomeu Cister per son salari.

Mes a vint de dit duna epoca al jurat Miquel Febrer vint y cinc lliures dotze sous sis diners per lo que sha gastat en la festivitat de Ntra Sra axi per los tres coheters, portar tea, caritat de sermo y altres gastos que consta per menor en un memorial continuat en lo present manual.

Mes dit dia dona e paga a Domingo Pujol tres lliures a bon compte de son salari.

Mes a 6 de setembre dona e paga a Onorat Anyell porter dels diputats de Valencia 4 lliures quinze sous per los gastos fets contra la vila per lo real de la sal ab comissio per 29 dagost.

Mes a 10 de dit dona e paga a Miquel Vargallo procurador fiscal deu reals castellans per los treballs ha tengut en fulminar los processos de Puig i Vicent Febrer.

Mes dit dia dona e paga al jurat Matéu Pujalt dos lliures sis sous nou dines per los gastos fets del home pasa a sen Matéu als affers compresos sis sous a dos homens acompanyaren les bulles y als que anaren a Tortosa per fer venir lo Sindich

Mes dit dia dona e paga a Miquel Hieroni Febrer set lliures deu sous a compliment del salari de un any de tocar lo orgue finita a ... de febrer 1610.

Mes dit dia dona e paga a Jaume Arnau ospitaler dotze reals per una rova de oli acostuma donar

2 Anverso

gramatica
Mes a 13 de dit dona e paga a Mosen Jaume Forner trenta lliures a compliment salari de un any a 20 de febrer any 1610 per legir gramatica

Mes a 24 de dit dona e posa a Jaume Miralles cent cinquanta lliures catalanes per tantes ne ha pagat a frances Guerau prior del capitol de tortosa del apoca de agost del present any ab apoca rebuda per Miquel Monfor a 6 del present y 9 per despesses fetes contra la vila y un real per la apoca

Mes a 24 de dit dona apoca Pere pujalt vint y dos reals castellans per lo que es anat a miquinensa y altres parts per a comprar polvora.

Mes a 28 de dit dona e paga a Joseph Bru cinquanta reals castellans per lo que es anat a Miquinensa a portar polvora per no tenirne

Mes dit dia dona e paga a Miquel Bonet tres lliures tretze sous huyt dines per quaranta cinch lliures mecha.

Mes a 6 de octubre dona e paga a Joan Pasqual tres lliures en part de paga de son salari.

Mes a 22 del dit dona e paga a Domingo Pujol tres lliures en part del que a daquell seli deu desonsalari.

Mes a 28 de dit dona e paga aEsperansa Valldeperes y de Mulet quatre lliures nou sous dos diners de la paga de 12 del present çon sen li respon la vila per lo moli conpra de ---

Mes a 31 de octubre dit any dona e paga a Miquel Febrer jurat quatre lliures per a donar a pobres vergonyants.

2 revers

Mes lo primer de novembre dit any dona e paga a Matéu Pujalt jurat dotze lliures sis diners a saber es 18 sous a hieroni Febrer per lo lloguer dels mátalas peral spital del exercit del embarco 1 lliura 18 sous 4 diners donara a Miquel Monfort per anar a Tortosa per haver serrat lo justicia un home en lo monestir 2 lliures 16 sous 20 diners per les guardes se han posat per los camins perque no entras farina per a cabar lo forn de la vila 2 sous per portar la tea a la torre de la vila 3 sous per anar a Calig per portar una lletra y coses de la vila 7 sous 8 diners a Agosti Orfinell per anara La Jana y St. Matéu 15 sous 6 diners per les sandelles, llibrells y plats per al spital 3 lliures 14 sous 9 diners pagats per a Castell per cambiar la moneda de la pensio de Tortosa 7 sous 8 diners per un correu ana al Alfach per a mostrar lo cami a hon corren del rey 3 sous 20 diners donats a Séller texidor per guardar lo portal no entressen los moros 3 sous a Vanasco a tornar una resposta per certa compra de Forner 2 sous per portar la fusta de la scala de la muralla 4 sous 20 diners a Cambra pera anar a La Jana per los soldats 3 sous per la caritat de la missa del majordom que per tot es 12 lliures.

Mes a 7 de novembre dona e paga a Joan Bru tres lliures deu sous per 7 taules claus mig quadro y mes fer la escala de la pared de la Iglesia.

Mes a 9 de dit dona e paga a Gabriel Gombáu tres lliures tres sous onze diners per la terça part del salari de artiller de un any que finia a pasqua de Sperit Sant primer vinen.

Mes a 21 de dit dona e paga a Miquel Miralles tres lliures tres sous onze diners per lo salari de un any de artiller que finia a pasqua de Sperit Sant passada.

3 Anverso

Mes 24 de novembre dona e posa a Antoni Monfort quinze lliures degudes de les pagues de novembre 1607, 1608 y 1609 per aquells 5 sous 9 diners que cascun any la vila li respon en dit termini.

Mes dit dia dona e paga a Mosen Rafel Morell dotze lliures per la terça en lo darrer del present per son salari de mestre de scola.

Mes dit dia dona e paga a Sebastia Adell deset lliures deu sous de la paga de octubre del present per com fem blam e li respon la vila.

Mes a 6 de desembre dit any dona e paga a Leon Verguer dels Jurats de la present Vila sis lliures per lo que se li dona cascun any de salari que finira lo dia de pasqua sperit sant de l’any vinent de 1610.

Mes a 7 de dit dona e paga a Miquel Monfort es a saber 10 sous per lo salari de un sindicat rebut per dit noy en 6 de giner 1607 2 reals per lo salari de altre sindicat per lo rebut dit dia per la vila, altre sindicat per a carregar y altres pleyts 8 reals per lo salari de unaltre de compra de forment fet en 9 de juny 1609 y 10, per anar a entregar al veguer de Alcanar un pres que en lo terme de la dita vila del canar se prengue y per lo salari del altre de l’entrega del dit pres lo qual fou en 9 del present.

Mes dit dia dona e paga a Nicolau Fillol tres lliures tres sous onze diners per lo salari de un any de artiller que finira a pasqua de Sperit Sant de 1610.

Mes a 5 de gener 1610 dona e paga a Miquel Hieroni per cantar lo dia de Ntra Sra de agost y a nadal vint y cinch reals castellans.

Mes a 21 de dit dona e paga a Nofre Alegre corssari dels diputats tres lliures deu sous per los gastos fets contra esta vila per la bulla.

Mes a 23 del dit dona e paga a Joan Pasqual dotze lliures a bon compte de son salari.

3 Reverso

Mes a 29 de dit dona e paga al vicari de St. Telm vint y vuit reals castellans per set frares anaren a Ntra. Sra. Lo dia de Sant Sebastia.

Mes a 2 de febrer 1610 dona e paga a Joan Safra de la real Audiencia tres lliures cinch sous per la mitat dels gastos ha fet entrant lo mandato als de peniscola y als bosquerols a costa de la venda del pinar a fet paniscola.

Mes a 5 del dit dona e paga a Felip Marimon vint i dos lliures deu sous de la paga de giner propassat per consemblant cas li respon esta vila per Joan prunyonosa a 29 de mars 1609.

Mes dit dia dona e paga al racional del clero sis lliures divuit sous per la caritat de quatorce capellans son anats a Ntra Sra. De Misericordia lo dia de San Sebastia y huit misses han dit lo dit dia.

Mes dit dia dona e paga a Joan Siscart trenta cinch lliures deu sous per lo preu de 284 lliures polvora de 2 sous 6 diners lliura.

Mes a 20 de dit dona e paga a Sebastia roger cinquanta tres lliures dihuit sous dos diners per tantes ne ha pagat al doctor Frances Bonamich procurador de sa mare per la paga de novembre propassat ab apoca rebuda per Pere Segura a XIII del present y dos reals per la apoca.

Mes a 28 de dit dona e paga a Domingo Pujol sis lliures en part del que se li deu de son salari

4 Anverso

Mes a 20 de abril dit any dona e paga al Jurat Matéu Pujalt dotze lliures un sou sis diners a saber es 6 sous 9 diners a Gargallo per anar a Sen Matéu a portar unes lletres convenien per la estracio dels moriscos. 1 sou 3 diners per portar pa y carn a don Pedro estan en los Alfachs. 10 sous 6 diners per adobar lo rexat de la muralla 9 sous 3 diners per uns grillons 1 sou 13 sous 10 diners per guardar los pressos estaven en la presso per certs delictes estaven los quals sen porta Sent Matéu. 5 sous 3 per adobar les botes esta la polvora. 1 sou 10 diners pagats a Nofre Prima per tancar lo portal delcanar per un any 3 sous per la caritat de la missa a la eleccio del Justicia. 2 lliures 7 sous 11 diners donats a Joseph Ferrer per los cens se han pagat per al spotil del exercit del rey. 15 sous 4 diners per adobar la massa de argen 3 sous per una pragmática 15 sous 4 diners per portar la caritat de St. Sebastia. 15 sous 4 diners donats als fer arrenda la bolla, 7 sous 8 diners a dos homens acompanyaren les bulles 15 sous 4 diners a Miquel Hieroni forner per anar a Tortosa per una execucio per lo censal se li deu.

Mes dit dia dona a dit jurat quatre lliures per a donar a pobres vergonyants

Mes a 27 de maig dit any dona e paga a Mosen Rafel morell dotze lliures per la terça que caygue lo darrer de mars passat per son salari de mestre scola.

Mes a 28 de dit dona e paga a la viuda de Joan Pujalt trenta dos reals per lo fadrinet y un macho ha portar los dines de la vila a Valencia per a canviar.

Mes a 16 de Juny dona e paga al Jurat Anthoni Gisbert quatre lliures per donar a pobres vergonyants.

Mes a 30 de juny dona e paga a joan Forner cinch lliures per lo arrendament de la sissa del present any.

Mes a 24 de juliol dona e paga al segrista del convent de St. Thelm deu reals castellans per la caritat del sermo del dia St. Joan

Mes a 18 de agost dit any dona e paga a Domingo Pujol trenta sous a compte del salari li dona la vila.

4 Reverso

Mes dit dia dona e paga a Nicolau Fillol vint y tres sous a saber es quatre sous per ensercolar una roda de la torre nova, dos sous per un sercol, quatre sous per quatre gafons, tres sous y tres claus dos sous y adobar los claus quatre sous per tres gafes y escalfar les llandes que per tot es 1 lliura 3 sous.